knlogo
Początek

Kolegia nauczycielskie jako alternatywna forma kształcenia nauczycieli -

Przeobrażenia polityczne w Polsce na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku oraz bliska perspektywa wejścia do Unii Europejskiej były głównymi przyczynami podjęcia przez polski rząd wprowadzenia zmian w polskim systemie edukacji oraz unowocześnienia kształcenia nauczycieli.

Jesienią 1989 roku Departament Kształcenia Nauczycieli Ministerstwa Edukacji Narodowej (DKN MEN) podjął prace nad reformą kształcenia nauczycieli, co doprowadziło do utworzenia nauczycielskich kolegiów języków obcych (1990) oraz kolegiów nauczycielskich (1991), kształcących kadry dla szkoły podstawowej. Miały one stać się receptą na niedobory w zatrudnieniu w oświacie i alternatywnym modelem edukacji nauczycieli w Polsce. Stronę prawną funkcjonowania kolegiów określało Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 1992 r. w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli (1992). 

Pierwszy nabór do powstającego 3-letniego Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu przeprowadzono w roku akademickim 1991/1992. Pierwszym dyrektorem KN
w Zgierzu został
Andrzej Gołąb.  Był nim do sierpnia 1996, do ostatnich chwil swojego życia.


7

8

W latach 1996 - 1998 obowiązki dyrektora pełnił Włodzimierz Paprocki.

W roku 1998 dyrektorem Kolegium został Marian W. Wójtowicz.

Funkcję tę pełnił do roku 2013 r.

9

11  W roku 2011 wicedyrektorem Kolegium została Anna Cain, a w 2014 - dyrektorem.

  

Uchwałą Nr XLV/844/14 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 31 marca 2014 r. - z dniem 1 lipca 2014 r. utworzono Zespół Szkół i Placówek Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu. Anna Cain została jego dyrektorem, a Kolegium Nauczycielskie weszło w skład Zespołu.